Sopron és Vidéke Horgász egyesület

Sopron és Vidéke Horgász Egyesület

Legfrissebb hírek, események

EGYESÜLETI NYILVÁNTARTÓ LAP

2016. ÉVI

Egyesületünk története

70 éves múltra tekinthet vissza egyesületünk ...
Egyesületünk jogelődje, a Soproni Postás Sportegyesület Horgász Szakosztálya egyidős a háború után megalakult MOHOSZ –szal, mely országos szervezettel már a kezdet kezdetén fel is vette az együttműködési kapcsolatot.

Egy 1946. február 12-én kelt levélben, Dr. Cser József postatitkár úr, megbízást kapott az országos vezetőségtől, az akkori, 51. sz. körzetének főtitkári teendőinek ellátására. Ez a körzet a területét nézve meglehetősen nagy volt, lényegében magába foglalta az egész soproni-és a kapuvári járást.
Kiterjedt volt maga a feladatkör is – vezette a körzet vízterületeinek kimutatását, ellátta azok felügyeletét, végezte a horgászok tagfelvételét, nyilvántartásukat és igazolvánnyal, engedéllyel való ellátásukat.

tovább olvasom

Akkoriban az országos szövetség még egyéni tagok gyűjtőszervezete volt!

A Soproni Postás Sportegyesület Horgász Szakosztálya már a kezdet kezdetén rendelkezett alapszabállyal és rendes tagnyilvántartással, volt választott tisztségviselő kara és rend- szeresen megtartotta közgyűléseit.
Az évet záró közgyűléseken felül havonta tartottak taggyűléseket és a szervezeti életük, az egyestagokra való feladatlebontás és beszámoltatás bámulatosan precíz volt

1946 -ban a Horgász Szakosztálynak 86 tagja volt, ahogyan azt egy főtitkári jelentésben részletezve (nevek, foglalkozások, lakcímek, születési adatok stb. – kelt: 1946. november 23.) olvasni lehet.

Az 1946. és az 1947. években katasztrofálisnak mondható szárazság volt.
Az egyesület vízterületein a csapadék- ill. vízhiány miatt csaknem teljesen kipusztult a halállomány és már úgy látszott, hogy az egylet kénytelen lesz megszüntetni a működését. Nagyon megcsappant a taglétszám, csak néhány igazán megszállott sporttárs bízott abban, hogy lesz még jövője soproni horgászatnak.

Lelkes szervezőmunka eredményeként az 1948. év elejére már 70 főre növekedett a létszám. Ettől fogva új néven, Sopron és Vidéke Horgász Egyesület néven jegyzik egyesületünket.

1948 -ban teljesen átalakult a horgászok országos szervezete -- megszűnt az egyéni tagság – és helyette a MOHOSZ az egyes tagegyesületek csúcsszervezeteként működött tovább.

1848. március 1-én a MOHOSZ értesítést küldött a Sopron és Vidéke Horgász Egyesületnek, hogy jónak találva szervezeti formáját és működését, felvette tagegye- sületeinek sorába.

Az 1948. évi közgyűlés jegyzőkönyvében és az akkori igazolványokban a következő vízterületeket olvashatjuk:

 • Fertő tó, csónakútjai, a fertőrákosi nádasok széle és a balfi fűrdőmedence;
 • Kis- és Nagytómalom Sopronban;
 • Kis-Rába a Nagy-Rábától a Szegedi-csatorna bújtatójáig;
 • Gerab-csatorna Nicknél;
 • Lánka-patak a Sárvár-Gércei úttól a torkolatig;
 • Rák-patak a Vörös hídtól az erdei iskoláig Sopronban;
 • Ullein és Schwartz téglagyári gödrök Sopronban;
 • Vitnyédi agyaggödrök;
 • Rába folyó nicki szakasza;
 • Rábca folyó
Ekkoriban Török János postamester az elnöke, Dr. Cser József a titkára, Thirring Nándor vaskereskedő pedig a pénztárosa volt az egyesületnek.
Az 1952. április 20-i tisztújító közgyűlés mindhármukat újraválasztja. A taglétszám 92 főre növekedett.

Egyre gyarapodott a bérelt, ill. kezelt vízterületeink száma. Egyesületünk akkoriban a Rábának kb. 10 km-es szakaszát is bérelte és azon kívül megszerezte a nagycenki Téglás tavat és a mellette folyó Arany-patak 2,0 km-es szaka- szának bérleti jogát is.
Ugyanakkor nagy problémaként jelentkezett, hogy a Fertő tó és csatornái új keletű határvízi horgászati engedélyét nem sikerült megszerezni.

Az egyesület hőskorából több névsor is fennmaradt, engedtessék meg néhány név felsorolása az alapító tagok közül a teljesség igényét mellőzve:
 • Róth Gyula egyetemi tanár -- ki ne hallott volna róla, Sopronban utcát is neveztek el róla;
 • Dávidházi Péter több éven át volt titkára is az egyesületnek;
 • Gáncs Lajos fuvarozó;
 • Dr. Khoór Ödön a Soproni kórház igazgató főorvosa; Krausz Lajos posztókészítő mester – nélküle a mai nap talán nem is lenne a Nagytómalom;
 • Marton József asztalosmester;
 • Erős Aladár üveges mester;
 • Gecseg Jenő kelmefestő mester;
 • Klausz Emil kereskedő és neje;
 • Hajdan Kálmán bádogos mester -- aki később évekig az egyesület elnöke is volt;
 • Grád Mihály fonó mester -- ki ne emlékezne a legendás, nagy fertősre;
 • Piros József optikus és látszerész;
 • Höfle József középiskolai tanár -- a Soproni Széchenyi I. Gimnázium későbbi igazgatója;
 • Kovács Vince pincér és vendéglős -- neve szinte egybeforrt a Nagytómalommal;
 • Szekendi Ferenc műszerész, ezermester, konstruktőr – nevét máig együtt emlegetik a Rábával;
 • Horváth Mihály zenetanár -- biztosan sokan emlékeznek hegedűjátékára és zenetanítására;
 • Rétfalvi Lajos városi tisztviselő -- aki több éven át volt az egyesület vezetőségi tagja és titkára;
 • Torma István városi tisztviselő -- aki szintén sok funkciót látott el és egyben az egyesület máig
  híres krónikása -- főleg ha a Tómalomról írt műveit vesszük
és még lehetne sorolni ... Máig őrizzük emléküket, hiszen ők már rég az örök horgászvizek partjain áztatják zsinórjaikat.

De most is itt van köztünk a régi nagy öregek közül:
Régi László ny. műszerész -- aki elévülhetetlen érdemeket mondhat magának az egyesület versenysportjának létrehozásában és fejlesztésében.

A Sopron és Vidéke Horgász Egyesület, a horgászmozgalomban, a szűkebb közössé- günkben eltöltött hosszú, tartalmas életútja és a kifejtett eredményes munkája elismeréseként, az „ÖRÖKÖS TAG” kitüntető címet adományozta neki.

Sajnos az ötvenes évek második felétől meglehetősen hiányosan maradtak ránk írásos emlékek. Elbeszélésekből tudhatjuk, hogy több szervezeti változás jellemzi a horgászszövetség és így az egyesületünk életének második és harmadik évtizedét is. Az ország közigazgatásának többszöri -- áldatlan és nem mindig szerencsés -- átformálása a horgászmozgalom életét is meg-megérintette.

Eleinte a Rába Vidéki (Vas megyei)-, majd 1970 –től a Győr-Sopron megyei Intéző Bizottság felügyelete alá kerültünk. Elkerült az egyesület kezeléséből minden Soprontól távolabbra eső vízterület, sorra alakultak meg a környékbeli kisebb egyesületek és azok kapták meg kezelésükbe az elvesztett vizeket.

A közelmúlt – az utóbbi harminc év -- időszakára már jobban emlékszik mindenki. Új horgászvizekkel gyarapodtunk, az elvesztett régiek helyett.

A hetvenes években két mesterséges tó született, 1974 –ben, az Ibolya tó, a Jereván lakótelepen, majd 1978 –ban, a Szalamandra tó a Sopron-Bánfalva feletti erdőben, a Tacsi- árokban.
Szintén művi beavatkozás folytán jött létre -- mint zárt vízterület, miután megszüntették a patak közvetlen bevezetését a Fertő tóba -- 1980 -ban, a Rákos-patak csatorna Fertőrákosról a tóhoz kivezető közút mentén.
2001–ben került kezelésünkbe az Ikva-patak és vízrendszere (Ikva-patak az országhatártól a Hanság főcsatornáig, Kardos-ér, Arany-patak, Sós-patak, Kecske-patak, Gida-patak teljes hosszúságukban), majd 2008 –ban a Gida-pataki víztározó Harka határában, a Brand majori szőlők alatt.

Néhány évig a mi kezelésünkben volt a görbehalmi, Fehér úti tó is, de a 90-es évek elején, a két egyesület közti megállapodás értelmében átadtuk a Pisztráng Horgász Egyesület kezelésébe.

Vízterületeink legújabb kori gyarapodása és az a megváltozott helyzet, hogy ezentúl városunk közvetlen környezetében több helyen is lehetséges horgászni, egyre több sporttársat vonzott. Évről évre emelkedett tagságunk létszáma és ez a gyarapodás napjainkban is tart, bár az utóbbi néhány évben inkább a stagnálás nevezhető jellemzőnek. Taglétszámunkkal -- jelenleg -- a megye második legnagyobb horgász egyesülete vagyunk.

Egyesületünknek 832 fő felnőtt-, 45 fő kedvezményezett-, 40 fő ifjúsági aktív, ill. állami horgászjegyet váltó, valamint 140 fő gyermekhorgásza.

Nem beszélve arról a 83 sporttársról, akik egy-két évig, valamilyen okból szüneteltetik az aktív horgásztevékenységüket, de a tagdíjukat fizetve, folytonos, rendes tagnak tekintendők. Őket tartalékcsapatunknak tekintjük, hiszen legtöbben közülük -- kisebb kihagyás után – újra jelentkeznek engedélyt váltani, hogy folytathassák a horgászatukat.

Köszönettel tartozunk azoknak a volt vezetőinknek, akik az elmúlt esztendők során önzetlen odaadással igazgatták egyesületünk életét, működését.
A szakmaiság és az adminisztráció tekintetében egyre nehezebbé és összetettebbé váló feladatokat nagyszerűen teljesítő munkásságuknak köszönhetjük többek között azt is, hogy egyesületünk a mai napig töretlenül él és nem kis elismertséggel és tekintéllyel rendelkezik a megyei- és az országos horgászmozgalom körében:
 • Török János elnöknek (1948 – 1960),
 • Dr. Cser József titkárnak (1948 – 1960),
 • Hajdan Kálmán elnöknek (1961 – 1970),
 • Tasnády István titkárnak (1961 – 1970),
 • Belánszky Sándor elnöknek (1971 – 1975),
 • Cserép József titkárnak (1971 – 1975),
 • Tanay István elnöknek (1976 – 1990),
 • Molnár Botond titkárnak (1976 – 1980),
 • Birkás József titkárnak (1980 – 1981),
 • Márkus István titkárnak (1982 – 1988),
 • Takács János pénztárosnak (1976 – 1990),
 • Hoffmann Ödön elnöknek (1991 – 2005),
 • Hargitai László titkárnak (1989 – 2005),
 • Medgyaszay János pénztárosnak (1991 –2012),
 • Füziné Pap Erzsébet pénztárosnak (2012 – ),
 • Hargitai László elnöknek (2006 – ),
 • Czirják Viktor titkárnak (2006 – )
és mindazoknak, a fentiekben név szerint nem említett felelős tisztségeket betöltő sporttár- sainknak, aktivistáinknak akik segítették őket munkájukban.